Termeni si conditii

INTRODUCERE

Prezentele Condiții Generale stabilesc drepturile și obligațiile părților născute din perfectarea unui raport comercial în baza căruia societatea SC ADEXPERT AUTOCOM SRL (”Adexpertauto”) prestează servicii de reparații ale autovehiculelor la solicitarea Clientului și/sau furnizează piese de schimb, fie în cadrul serviciului de reparație, fie independent de acest serviciu.

ADEXPERT AUTOCOM SRL cu sediul social in Bucuresti str. Nițu Vasile Nr 55, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2975/2016 si avand Codul Unic de Inregistrare RO35729054 este societatea care uitlizeaza si administreaza pagina siteului www.adexpertauto.ro.

Adexpertauto comercializează și utilizează în procesele de întreținere-reparații piese de schimb omologate, consumabile și materiale furnizate de producători autorizați. Toate acestea respectă normele, standardele de calitate și legislația în vigoare.

Pentru siguranța lucrărilor, Adexpertauto nu prestează servicii de întreținere și reparații cu piesele clientului sau furnizate de terți, decât în situații speciale.

 

1. DEFINIȚII

Autovehicul – bun mobil deținut de Client cu orice titlu, pentru care acesta a solicitat efectuarea lucrării de mentenanță/reparații sau livrarea de piese.

Autovehiculele Clientului - unul sau mai multe autovehicule pe care Clientul prezentului contract le deține cu orice titlu și care sunt predate Adexpertauto prin Delegatul său, în vederea executării lucrărilor.

Adexpertauto - SC ADEXPERT AUTOCOM SRL, Service auto multimarca autorizat de Registrul Auto Roman (RAR) sa desfasoare urmatoarele tipuri de activitati:

-ITP inspectii tehnice periodice-activitati de reparatii ale vehiculelor rutiere;
-activitati de reparatii ale vehiculelor rutiere;
-activitati de intretinere a vehiculelor rutiere;
-activitati de reglari functionale ale vehiculelor rutiere.

Client - proprietarul sau utilizatorul de fapt sau de drept al Autovehiculului, reprezentat de persoană fizică cu/fără o împuternicire notarială din partea proprietarului/utilizatorului de drept, în calitate de Delegat. În cuprinsul prezentelor Condiții Generale, Delegatul este asimilat Clientului.

Delegat – persoana fizică, care solicită efectuarea de lucrări/livrare de piese de schimb de catre Adexpertauto în numele Clientului.  Părțile convin că, pentru predarea/preluarea autovehiculului Clientului, nu este necesară o împuternicire notarială în acest sens.

Lucrări de service - Lucrările de service sunt lucrări de întreținere si/sau de reparații. Lucrările de reparații se identifică urmare a unei constatări tehnice de specialitate/diagnosticări tehnice rezultată din demontarea/remontarea de ansamble/piese de schimb și/sau efectuarea unor probe de drum sau combinații a acestor operații.

Comandă de reparaţie:  Solicitarea executării de lucrări se face prin completarea formularelor de pe site care pot fi accesate la aceasta adresa: https://www.adexpertauto.ro/index.php/programare-online?page=ro/programare-online sau prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice (Email/Whatsapp) și telefon. Astfel. efectuând o solicitare prin intermediul oricărui mijloc stipulat mai sus rezultă un document prin care Clientul solicită executarea de Lucrări de Service la Autovehicul și furnizarea de Piese de Schimb.
Documentul vizează atât acceptul privind efectuarea lucrărilor solicitate, cât şi executarea altor lucrări neprevăzute, determinate ca necesare pentru buna funcţionare a autovehiculului, de către personalul de specialitate al Adexpertauto, în momentul constatării/diagnosticării sau în faza executării lucrărilor solicitate. În cazul refuzului pentru executarea lucrărilor neprevăzute în solicitarea initială dar care sunt necesare pentru o bună funcționare a autovehiculului, Adexpertauto nu garantează că autovehiculul va fi apt pentru a circula in siguranță pe drumurile publice si nu își asuma absolut nicio responsabilitate asupra deciziilor luate de către client.

Factură Proforma - Deviz Estimativ - Document comercial care cuprinde lista operațiilor estimate de a fi executate asupra Autovehiculului cu operațiunile de manoperă și piesele de schimb necesare împreună cu prețurile aferente. Operațiile și piesele de schimb sunt determinate fie urmare a unei constatări de specialitate efectuată de către Adexpertauto sau în urma unei cereri punctuale formulate de Client.
Devizul estimativ are valoare informativă și oferă cost estimativ al lucrărilor.

Deviz Final – cuprinde operațiile executate și piesele de schimb utilizate, lucrările executate de terți impreună cu prețurile aferente.
Devizul Final este facturat Clientului folosind prețurile și tarifele în vigoare la data finalizării lucrărilor, sau cele din Factura Proforma - Devizul Estimativ acceptat.

Manoperă – reprezintă operațiile tehnice executate de personalul de specialitate Adexpertauto si indeplineste toate standardele de calitate din prezent.

Prețul manoperei – reprezintă contravaloarea în bani a Manoperei.

Piese de Schimb - reprezintă  piesele de schimb, consumabilele și toate materiale specifice, folosite pentru întreținerea și reparația autovehiculelor. Adexpert comercializează și utilizează pentru mentenanță/reparații piese de schimb omologate, consumabile și materiale furnizate de producători autorizați și nu prestează servicii de întreținere și reparații cu piesele clientului sau furnizate de  către terți, decât în situații speciale.

Colaborarea cu Terți. Pentru animite operațiuni, societatea Adexpertauto nu este specializată/autorizată iar în consecință colaborează cu terți specializați in operațiuni de prelucrare prin așchiere, rectificări, filetări, extrageri, verificări și reglări de sisteme de injecție, etc. Operațiile executate de terți și prețurile aferente sunt reflectate in mod distinct în Devizul final.

Avans - plata făcută de către Client înainte ca Adexpertauto să execute lucrările sau să furnizeze piesele de schimb. Acesta, fie constituie parte din prețul agreat, în cazul în care raportul comercial se derulează și se finalizează conform acordului inițial, fie are drept scop acoperirea unei părți din prejudiciul/pierderea Adexpert auto creat prin denunțarea unilaterală a cererii efectuate de către Client.

Factură finală – document fiscal întocmit în condițiile legii.

Accept de intrare în lucru - acceptul dat de catre Client sau de Asiguratorul plătitor al lucrariilor realizate de Adexpertauto în favoarea Clientului, pentru introducerea în reparaţie a autovehiculelor si implicit pentru plata la final a lucrărilor executate.

Accept de plată - document ce confirmă suma de plată acceptată de Client sau Asigurator în calitatea acestuia de plătitor al lucrarilor realizate de Adexpertauto în favoarea Clientului.

 

2. PROCEDURI DE LUCRU

Clientul solicită executarea de lucrări de reparație semnând/acceptând unul din documentele definite mai sus la rubrica Comandă de reparaţie.
Adexpert auto va prelua Autovehiculul de la Client cu un rând de chei impreună cu certificatul de înmatriculare (original sau copie) și, după caz, va solicita documente privitoare la accident eliberate de autoritățile competente sau Asigurator.

Clientul poate solicita Deviz Ferm. În această situație operațiunile demontare în vederea constatării și identificării defectelor se tarifează.

La finalizarea prestațiilor efectuate Adexpertauto va întocmi Devizul Final. Adexpertauto va menționa în Devizul Final si alte anomalii/defecte constatate cu prilejul efectuării lucrărilor solicitate și care sunt necesar de a fi remediate pentru o bună funcționare a autovehiculului.

 

3. POLITICA DE LIVRARE A SERVICIILOR/PIESELOR DE SCHIMB

Lucrările de reparații se identifică ca urmare a unei constatări tehnice de specialitate.
La solicitarea Clientului, Adexpert va prezenta o Factură Proforma – Deviz estimativ, care cuprinde anomalii/defecte constatate care este necesar de a fi remediate si pentru care Beneficiarul urmează să isi da acordul.
Prestarea serviciilor se vor efectua in service-ul Adexpert din Str. Vârciorova nr. 9, Sect. 4, Bucuresti, locația unde Adexpert va recepționa Autovechicului Clientului, va constata/diagnostica si remedia defectiunile Autovehicului prin efectuarea lucrarilor de reparații si inlocuirea de piese/ansample necesare pentru a aduce autovehicului intr-o buna stare de funcționare.

 

4. RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI

Data restituirii Autovehiculului va fi estimata în urma constatării de specialitate și va fi comunicată clientului inaintea inceperii lucrarilor urmand ca clientul sa isi de-a acordul final. Dacă această dată nu va putea fi respectată din terțe motive cauzate de identificarea unor defecte suplimentare , întârziere în acceptarea lucrărilor suplimentare, din dificultăți de diagnosticare a defectelor, de întârzieri în aprovizionarea cu piese de schimb, sau din alte motive întemeiate, Adexpertauto va informa Clientul asupra acestor lucruri si ii va oferii o data estimata pentru restituirea Autovehiculului.

Clientul are obligația de a recepționa Lucrările, de a face plata acestora și de a prelua Autovehiculul în termen de 5 zile de la data comunicarii finalizării lucrărilor, existând posibilitatea ca în cazul depășirii acestui termen de staționare - contravaloarea parcării Autovehiculului în incintă să fie taxat suplimentar pentru fiecare zi de staționare după depăsirea celor 5 zile.

Toate lucrările încredințate catre Adexpertauto sunt considerate recepționate și acceptate prin semnarea Devizului Final sau a facturii finale.

În cazul în care după expirarea termenului stipulat în comunicarea finalizării lucrărilor transmisă, Clientul nu își achită obligațiile, și/sau, in cazul achitarii, nu preia Autovehiculul de la Adexpertauto, acesta va fi considerat abandonat. În acest caz, Adexpertauto este îndreptățit sa întreprindă toate măsurile prin orice mijloc pentru recuperarea oricărui prejudiciu cauzat sau eventual și a oricăror debite.

 

5. FURNIZAREA PIESELOR DE SCHIMB

Dacă piesele de schimb nu se află în stoc, comanda și aprovizionarea acestora de către Adexpertauto se va face ca urmare a întocmirii unei Facturi proforme-Deviz estimativ acceptat și a plății unui Avans.

Acceptul Facturii proforme și/sau plata Avansului, inclusiv prin mijloace electronice, reprezintă acordul expres de aprovizionare a reperelor descrise în aceasta. Renunțarea la produsele și/sau serviciile din Factura Proforma (Devizul estimativ), conduc automat la pierderea Avansului.

 

6. POLITICA DE RETUR/ANULARE

Clienții care au contractat servicii prin intermediul site-ului pot renunta la tranzacții oricând înainte de semnarea devizului inițial/înainte de achitarea avansului (*daca este cazul) sau înaintea începereii lucrărilor notificând Adexpertauto asupra deciziei de renunțare prin intermediul mijloacelor de comunicare puse la dispoziție în pagină de contact a site-ului adexpertauto.ro. În cazul în care procesul de reparație al autovehicului a început nu se poate renunta la serviciile contractate.

*În cazul în care Adexpertauto consideră necesar solicitarea unui avans înaintea constatării/diagnosticării defectelor Autovehiculului va informa Clientul asupra acestui lucru și i se va comunica mijloacele/instrumentelor prin intermediul cărora se poate achita avansul solicitat.

Renunțarea ulterioară la serviciile din Factură Proforma (Devizul estimativ), nu se poate renunta la serviciile contractate, în caz contrar renunțarea la serviciile contractate va conduce automat la pierderea Avansului.

 

7. OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA CLIENTULUI

Clientul are obligatia să solicite programarea prealabilă a lucrării şi să o respecte.

Clientul este responsabil față de Adexpertauto pentru demersurile făcute și obligațiile asumate prin intermediul Delegatului, prin predarea Autovehiculului și inaintarea Comenzii de reparatie.

Clientul are obligatia să obţină personal din partea Asigurătorului Acceptul de intrare în lucru împreună cu Acceptul de plată, în cazul în care Asiguratorul este plătitorul prestațiilor realizate de Adexpertauto în favoarea Clientului;

În cazul existenţei unor nelămuriri, obiecţii sau nemulţumiri, Clientul are obligația să se adreseze Managerului de Service sau directorului executiv al Adexpertauto;

Pentru defecțiuni și uzuri ce afectează siguranța pasagerilor și a circulației, Adexpertauto va propune Clientului soluții de remediere. În situația în care Clientul refuză intervenții la Autovehicul pentru remedierea unor defecțiuni/uzuri fară de care Autovehiculul nu poate circula in condiții de siguranță și nu acceptă remedierea anomaliilor constatate, Adexpertauto nu garantează că autovehiculul va fi apt pentru a circula in siguranță pe drumurile publice si nu își asuma absolut nicio responsabilitate asupra deciziilor luate de către client. În consecință, Clientul exonerează Adexpertauto de orice răspundere în caz de incident/accident care poate avea o legătură cu neremedierea defecțiunilor semnalate.

 

8. OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA ADEXPERTAUTO

Adexpertauto are obligatia să preia și să introducă Autovehiculul în lucru, conform programării și este responsabil față de Client pentru lucrariile asumate prin acceptarea Comenzii de reparatie.

Adexpertauto nu va fi implicat în niciun litigiu ce poate surveni între o Societate de Asigurări și Client, indiferent de natura acestuia.

 

9. GARANȚII

Garanția acoperă repararea sau înlocuirea pieselor constatate ca fiind defecte și costurile cu manopera aferentă, dacă piesele au fost montate în service-ul si de către Adexpertauto.

Garanția se acordă în condițiile Legii nr. 449/2003 modificată și completată prin OUG 174/2008 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora. Garanția acoperă defecte de fabricație, în condițiile exploatării corecte, respectării planului de mentenanță, exploatare, depozitare, etc., condiții stabilite de catre Producător.

Piesele de schimb montate pe Autovehicul și manopera aferentă facturate clientului beneficiază de garanția acordată de Producătorul pieselor: pentru piese de origine - 24 luni; pentru piese echivalente - 12 luni; pentru anvelope, acumulatori, etc., garanția este cea asigurată de Producător. Termenul de garanție începe să curgă: de la data finalizării lucrării în service-ul Adexpertauto sau de la data livrării pieselor (dată Aviz de expediție, factură, etc.).

În cazul în care Lucrările nu includ piese de schimb, sau se execută cu piese livrate de terți sau asigurate de Client, garanția acoperă doar Lucrările și este de 90 de zile calendaristice.

Drepturile Clientului, conferite prin lege, nu sunt afectate prin garanția oferită de Adexpertauto.

 

10. CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR

Fiecare parte va asigura confidentialitatea tuturor informatiilor (incusiv termenii si conditiile prezentului contract) si a documentatiei, inclusiv, dar fara a se limita la, informatiile referitoare la activitatea comerciala sau secrete de comert ori profesionale, procese, know-how, etc. sau metode folosite de cealalta parte in desfasurarea activitatii, obtinute de la cealalta parte in urma sau in legatura cu prezentul contract. Pentru a proteja drepturile si interesele celeilalte parti din prezentul contract, o parte poate dezvalui doar acele informatii confidentiale referitoare la cealalta parte care sunt solicitate de personalul propriu autorizat sau cel al societatilor autorizate in scopul realizarii prezentului contract ori autoritatilor la cerere si chiar si prin efectul legii.

Fiecare dintre parti consimte: ca nu va folosi nicio informatie confidentiala referitoare la cealalta parte in niciun alt scop decat pentru indeplinirea unei obligatii a sa rezultata din prezentul contract sau pentru exercitarea unor drepturi nascute din prezentul Contract; ca nu va copia si nu va dezvalui nicio informatie confidentiala unei terte parti fara consimtamantul scris al reprezentantului autorizat al celeilalte parti. Cu toate acestea, ambele parti au voie sa dezvaluie informatii referitoare la prezentul contract reprezentantilor autorizati ai societatilor asociate, inclusiv celor care le ofera acestora asistenta in privinta prezentului contract, sub rezerva asumarii obligatiilor de confidentialitate corespunzatoare.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In masura in care Furnizorul proceseaza date cu caracter personal, acesta actioneaza numai in calitate de persoana imputernicita a Beneficiarului. In acest sens, Furnizorul va actiona numai la instructiunile si conform instructiunilor Beneficiarului. Când prin intermediul prezentului site va sunt solicitate informatii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastra sau posibilitatea de a va contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicatiilor disponibile pe site. Natura informatiilor solicitate se refera în special la date personale (nume, adresa, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intentioneaza sa fie utilizate produsele si/sau serviciile Optim Web Technologies SRL, dar poate include si alte informatii aflate în strânsa legatura cu utilizarea serviciilor si/sau produselor solicitate. Cu scopul de a raspunde mai bine nevoilor si întrebarilor utilizatorilor site-ului, informatiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocari si prelucrari electronice.

Aflați mai multe despre politica de confidențialitate accesând următorul link: Politică de confidențialitate

11. CLAUZE FINALE

Orice neînțelegere dintre Părți, rezultată din interpretarea și/sau aplicarea prezentelor Condiții Generale, va fi soluționată amiabil, în caz contrar litigiul se va soluţiona de instanţele judecătoresti competente, în baza legislaţiei românesti în vigoare în domeniu.